Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Марти Кидс Фешън ЕООД, с ЕИК 175195298, с адрес на регистрация гр. София, ул. Народно хоро 9, наричано по-долу https://marty.bg/ или „Доставчика“, и всяко лице, което извършва покупка на

Уебсайта https://marty.bg/ наричано по-нататък “интернет потребител” или „потребител“ и наричани общо “страните”. Потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и има правоспособност да сключи договор, позволяващи му да направи поръчка на настоящия уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба. Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на сайта.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

– Наименование на Доставчика: Марти Кидс Фешън ЕООД, ЕИК 175195298

– Седалище и адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. Народно хоро 9, info@marty.bg, тел.: 0876 71 71 78

– Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3. Уебсайтът e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://marty.bg/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко – продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

– Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата https://marty.bg/;

– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата https://marty.bg/ и чрез електронни средства за разплащане;

– Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата https://marty.bg/;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата https://marty.bg/ в Интернет;

– Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

Чл.4. Продукти и ценовите предложения са валидни, ако са видими на Сайта към момента на поръчката, с изключение на специални предложения, чиито конкретен срок на валидност е посочен на Сайта. Потребителят може да се запознае с наличността на продукти и на информационната страница на всеки продукт. При поръчка на изделие, което се окаже недостъпно, Доставчикът си запазва правото да анулира поръчката, като информира потребителя. При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно недостъпен, Доставчикът ще информира потребителя за невъзможността за изпращане на неналичната вещ. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на клиента в рамките на обявените в настоящите условия срокове. Потребителят може да избере и цялостното отменяне на поръчката си.

Чл. 5. Цените, показвани на сайта, са посочени в български лева и са с неначислен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България.

Чл. 6. Доставчикът в платформата https://marty.bg/ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България, които потребителят е посочил в поръчката си.

Чл.8. Потребителите сключват с Доставчика в платформата https://marty.bg/ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://marty.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

Чл. 9. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко – продажба на стоки, Доставчикът в платформата https://marty.bg/ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по – късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата https://marty.bg/.

Чл. 10. Потребителите заплащат на Доставчика на платформата https://marty.bg/ възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в платформата https://marty.bg/ и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата https://marty.bg/. Цените на стоките са в български лева.

Чл.11. Потребителят и Доставчикът в платформата https://marty.bg/ се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Чл. 12. Електронните изявления, извършени от Потребителите на https://marty.bg/, се считат за извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако са въведени съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА https://marty.bg/

Чл.13. За да използва https://marty.bg/ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, или да извърши поръчка като гост на сайта, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия;

– Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата https://marty.bg/, съобразно посочената в него процедура;

– Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика могат да възникват договорни отношения.

– При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяната им, Потребителят се задължава своевременно да ги актуализира в своята регистрация. Потребителят не следва да предоставя паролата и потребителското си има на трети лица, като при съмнения за злоупотреба, веднага следва да сигнализира Доставчика.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.14. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата https://marty.bg/, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата https://marty.bg/ стоки.

Чл.15. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата https://marty.bg/ по следната процедура:

– Извършване на регистрация в платформата https://marty.bg/ и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата https://marty.bg/;

– Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата https://marty.bg/ чрез идентифициране с име и парола;

–  Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата сайта, без Потребителя да е регистриран потребител в платформата, като гост на сайта. Регистрацията на потребителски профил не се явява задължително условие за сключването на договор за покупка на стоки;

– Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата https://marty.bg/ стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката;

– Избор на способ и момент за плащане на цената; Платформата предлага възможност за плащане чрез банков превод или наложен платеж. В платформата не се съхраняват данни за банкови карти.

– Потвърждение на поръчката.

Начин на плащане:

 1. Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС на Банка ДСК.
 2. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa или Mastеrcard
 3. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 4. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2 000 лева.
 5. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 6. При отказ, връщането става по същата карта, с която е направено плащането.

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.16. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в https://marty.bg/, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл.17. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата https://marty.bg/ са определени в профила на всяка стока в платформата https://marty.bg/;

– Цената на стоките се определя от Доставчика в платформата https://marty.bg/ в профила на всяка стока в платформата;

– Цените на стоките могат да бъдат променяни от Доставчика, което се отразява в платформата. Промяна в цената на стоката, настъпила след извършване на Приемането на офертата от Продавача и потвърждаването й по предвидения начин, не се отразява на сключения договор между страните.

– Цените на стоките могат да се различават от цените във физическите магазини, заради определени промоции, касаещи продуктите в платформата или физическите магазини;

– Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак;

– Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата https://marty.bg/ и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

– Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителя на платформата https://marty.bg/;

– Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата https://marty.bg/, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка;

– Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата https://marty.bg/ или чрез електронна поща.

Чл.18. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя;

– Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;
 • за връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

– Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката/ите е била получена от Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, след попълване на Формуляра за връщане, замяна или рекламация. В случай на плащане през виртуален POS терминал, сумите се възстановяват по картата, от която са били платени.

Чл.19. Срокът на доставка на стоката е до 3 /три/ работни дни. ВАЖНО: В периоди на акции и намаления, срокът за доставка е до 5 /пет/ работни дни. Доставката се извършва от спедитор. Доставчикът не носи отговорност при неизпълнение на тези срокове от страна на спедитора.

– Ако Доставчикът в платформата https://marty.bg/ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.  При отказ на Потребителя и ако е извършено плащане на стоките от страна Потребителя, Доставчика е длъжен да възстанови платените от него суми.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката;

– Потребителят има право да подаде рекламация чрез Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Срокът за отговор на рекламацията е 14 /четиринадесет/ календарни дни. – При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др. Куриерската услуга за връщането на стоката е за сметка на Потребителят.

Чл.21. Доставчикът запазва пълна собственост върху продуктите, закупени онлайн, докато потребителят не изпълни всички свои задължения – до пълното заплащане на цената и разходите за доставка, когато те са за негова сметка. В случай на грешка, независимо по чия вина, в резултат на която Потребителят е получил различен от поръчания от него продукт, същият следва незабавно да уведоми Доставчика и да го върне за сметка на Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.22. Доставчикът в платформата https://marty.bg/ предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни;

– От съображения за сигурност, Доставчикът в платформата https://marty.bg/ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията;

– Доставчикът в платформата https://marty.bg/ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това;

– Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата https://marty.bg/ има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията;

– Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата https://marty.bg/ има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата https://marty.bg/;

https://marty.bg/ обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл.23. Във всеки момент Доставчикът в платформата има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни;

– В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: https://marty.bg>вход >забравена парола.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.24. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата https://marty.bg/, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители;

– Доставчикът в платформата https://marty.bg/ и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия, ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата https://marty.bg/ и ако Потребителят не заяви в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля;
 • след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата https://marty.bg/ и ако Потребителят не заяви в 7-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата https://marty.bg/.

– Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата https://marty.bg/, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена при регистрация. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.25. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://marty.bg/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.26. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата https://marty.bg/ се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата https://marty.bg/. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл.27. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата https://marty.bg/ в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл.28. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата https://marty.bg/ и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

– неизпълнение на някое от задълженията по този договор;

– нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

– неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

– невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл.29. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.30. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица;

– Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на https://marty.bg/ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика;

– Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

Чл.31. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.32. Потребителят и Доставчикът в платформата https://marty.bg/ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия;

– Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл.33. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата https://marty.bg/ и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

Чл.35. За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Вземи 10% отстъпка
Абонирайте се за бюлетин и вземете 10% отстъпка. Научете първи за най-новите оферти, промоции и продукти!
  АБОНИРАЙ СЕ
  Не, благодаря!