Политика за поверителност

Политика за поверителност

Като администратор на лични данни ние обработваме личните Ви данни, спазвайки тяхната поверителност и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

С настоящата Политика ви информираме за:

– категориите лични данни;

– за целите и за правното основание за обработване;

– за срока на съхраняване и с кого се споделят данните;

– информация за това дали личните данни ще бъдат предадени на трета държава или на международна организация;

– получателите или категориите получатели на личните данни;

– за правата, с които разполагате, съгласно законодателството в сферата на защита на личните данни и предвид новите положения, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламентът“ или „GDPR“).

Ние сме:

Марти Кидс Фешън ЕООД, ЕИК 175195298, адрес на регистрация/кореспонденция ул. Народно хоро 9, гр. София , телефон 0876 71 71 78, e-mail: info@marty.bg, https://marty.bg/

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Ако имате въпроси относно настоящата Политика или желаете да упражните своите права, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните, като използвате следните координати за връзка: адв. Атанас Черногорски, тел. +359 896 601 360

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон 02 915 3 518, уебсайт www.cpdp.bg

Марти Кидс Фешън ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработка на личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин https://marty.bg/ и сключване на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

– изрично получено съгласие от Вас като клиент;

– изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

– спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

– за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2 Дружеството събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина https://marty.bg/ и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • правото на отказ или рекламация от клиента за стоките, по отношение на които може да се упражнят тези права;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;
 • телефонни обаждания във връзка с рожден ден или уведомяване на Потребителя за нови колекции или при получаване на продукти, изчерпани в предишен период при договорка от двете страни;
 • sms с информационни цели

Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Дружеството

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:

 • Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна и без създаването на профил.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават тази информация.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за стоките, по отношение на които, могат да се упражнят тези права.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуален живот или за сексуална ориентация.

Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Чл. 4. Администраторът обработва ваши индивидуализиращи данни на основание приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, след дадено изрично съгласие по чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR за следните цели:

 • Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.
 • За целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.
 • За изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по – дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. След заличаване на профила Ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

– Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

– Администраторът Ви уведомява, в случай на необходимост от удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнението на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

– Администраторът съхранява личните данни, които е длъжен да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори, за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни, след като се гарантира, че са взети всички технически, организационни и правни мерки за защита на тези данни, както и че има валидно правно основание за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст на info@marty.bg

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Чл. 9. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или допълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или допълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно, като отправите искане до Администратора, или самостоятелно – като редактирате регистрацията си.

Право на изтриване

Чл. 11. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви на изтриване, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви на изтриване е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

За да упражните правото си на изтриване, е необходимо да предприемете следните стъпки:

 • да подадете заявка по имейл info@marty.bg подписана с електронен подпис;
 • да се легитимирате като притежател на акаунта.

След като бъде удостоверена идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ще бъдат изтрити всички данни, които се обработват от Администратора за Вас.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете изтрит, е при успешното завършване на поръчката.

С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита при отправени срещу него съдебни претенции или за доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването, в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

Право на преносимост

Чл. 13. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, чиито лични данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 16. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Администраторът прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в законодателството, както и най-добрите практики от международни стандарти за осигуряване на адекватна защита на личните данни на потребителите.

Бисквитки

Платформата https://marty.bg/ използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство.

Използването им е за цел да се поддържа сайта лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те позволяват да бъде разпознат Вашият браузър при следващото ви посещение в https://marty.bg/.

Бисквитките се използват на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на https://marty.bg/ за Вас.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

– обработващ лични данни – с цел на обработването на лични данни;

– доставчик с цел извършване на доставка до адрес.

Посочените обработващи лични данни, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосочените изисквания или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон 02 915 3 518, уебсайт www.cpdp.bg

Чл. 20. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Вземи 10% отстъпка
Абонирайте се за бюлетин и вземете 10% отстъпка. Научете първи за най-новите оферти, промоции и продукти!
  АБОНИРАЙ СЕ
  Не, благодаря!